Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2014

0989 1f6d 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior

February 14 2014

9727 aa5b 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior

December 17 2013

1807 98cd 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior

January 04 2013

To, że ktoś zrezygnuje z jedzenia mięsa, to jeszcze pół biedy- mówił z oburzeniem Wang- ale jeśli ludzie będą odwracać się od swoich wierzeń, zaczną samodzielnie myśleć, zamiast robić, co do nich należy... Czy pan zdaje sobie sprawę, czym to się skończy? Nie będzie można być pewnym, czy kupią nasze produkty, czy będą walczyć w naszych wojnach. (...) Zapanuje chaos. Jaki będzie wtedy nasz świat?
— Gene Brewer "Nowy gość z konstelacji Liry"
Reposted frommadreality madreality

September 25 2012

2708 a88c 390
Reposted fromanimeacid animeacid

December 19 2011

5155 f52f 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viarockspirit rockspirit

December 17 2011

nie zabijaj.
3047_84f43047_84f4

I wiesz co jesz.
Reposted fromapatia apatia

August 09 2011

6769 33c5 390
6765 5931 390
6761 c781 390
6750 9090 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl